Sammanfattning och slutsatser

Rapporten omfattar teknisk analys av Högsjön vindkraftstation, Finspångs kn, jämte bullerberäkning

baserat på samrådsunderlag daterat 2020-09-25 1. Samrådsunderlaget är

felaktigt och bristfällighet varför grund för samråd saknas. Följande slutsatser kan dras:

Allmänt

1. Verk placeras mindre är dubbla turbindiametern från bostad, vilket strider mot,

dels dom om tre (3) gånger dito, dels beslut om minst fyra (4) gånger diametern

2. I Danmark krävs minst fem (5) turbindiametern mellan verk och bostad

3. Arkitektonisk påverkan förekommer upp till 10 gånger turbindiametern mellan

verk och bostad med värdesänkningar som följd, och skadeståndsrätt enligt MB

4. I Danmark behandlas automatiskt skadestånd upp till 20 gånger turbindiametern

5. Hela Igelfors tätort kommer höra verkens pulserande ljud samt få verksskuggor.

Buller

1. Bullerkravet klaras för alla bostäder utom fyra (4) genom påklistrade ”hajtänder”

2. När ”hajtänderna” har tappats om några år, får ett tiotal bostäder för högt buller

3. Om ackumulerat buller beaktas får, utan ”hajtänder”, 125 bostäder för högt buller

4. Bolaget har beräknat buller för 30 bostäder medan ett pulserande, lågfrekvent,

amplitudmodulerat buller hörs till ytterligare minst 200 bostäder, Igelfors förutom

5. Bolaget har i strid med domar och beslutsföreskrifter inte utrett lågfrekvent buller

6. För trähus med t.ex. dubbelkopplade fönster förstärks lågfrekvent buller inomhus

7. Farhågor om ohörbart infrabuller framförda från EU och WHO samt i Naturvårdsverket

remiss om vindkraftbuller, lämnas därhän m.h.t. forskning före 2011

8. WHOs krav på bullernivå klaras inte för 11 resp. 20 bostäder, med/utan hajtänder

9. Motsvarande siffror vid ackumulerat buller > 38,3 dB(A) är 96 resp. 154 bostäder.

Skuggor och hinderljus

1. 2/3-delar av, av Bolaget beräknade bostäder, får lång skuggtid varför, till skillnad

från Bolagets behovsprövade skuggreglering, denna skall införas vid driftsstart

1 Filippa Giertta. Per Edström, August Borg, Marie Ernström, Johnny Carlberg, Johanna Öhman, David Rocksén,

Clas Tärnström, Hulda Pettersson. Avgränsningssamråd enligt miljöbalken, vindpark Högsjön. Holmen. Sweco

Energy AB, Stockholm. 2020-09-25, 30 sid.

Teknisk analys av vindkraftsstation Högsjön, Finspångs kommun, jämte bullerberäkning

3

2. Igelfors får skuggor över hela tätorten, vilket bör förbjudas helt m.h.t. livsmiljön

3. Eftersom stationen är liten får 16 av 17 verk förses med blixtrande, vitt hinderljus

Säkerhet – våtmarker

1. I strid med samrådsunderlagets text, att is bildas vid underkylt duggregn, kan is

bildas vid upp till + 3,5 ° Celsius på marken till följd att utstrålning på hög höjd

2. Ett (1) verk ställs med fallzonen på elkraftledningen mellan Igelfors – Grytgöl

3. Risk för iskast sträcker sig över vägen Igelfors – Grytgöl, med risk för gåenden

och cyklanden som följd, större delen av året, så snart det blåser på hög höjd

4. I övrigt stäcker sig riskzon för iskast nära eller över några bostäder med risk för

boenden, att lämna bostaden, eller gå på egen tomt större delen av året som följd

5. Bolaget värnar om våtmark och vatten, men ställer 12 av 17 verk dem för nära

Uppförandekoden

1. Stokastisk placering av verk respektive olika beteckning på verk i beräkning och

på karta, såväl vad gäller buller som skuggtid, är en återgång till tiden före koden

2. Gängse förfarande före uppförandekodens tillkomst var att ständigt växla beteckningar

mellan karta och beräkning samt att ändra dessa för att förvilla grannarna

3. I detta fall har bevisligen verk 17 störst Nord-koordinat, men är utritat sydligast.

Övrigt

1. Bolagets alternativa områden strider mot Miljöbalken och är ity navelskådande

2. Texten om stoppområden är dubiös då alla 17 verk utom fyra (4) placeras precis i

kanten av stoppområdena med turbinbladet och fundamentet inpå stoppområdena

3. Nyttjandegraden blir bara 34,7% p.g.a. vindvakar jfrt med prospekterad 38,6%,

då verken placeras rent för tätt, ned till 3,6 gånger turbindiametern mellan verken

Recommended Posts