med lokala miljömål för natur Lindesbergs kommun

Naturvårdsprogrammet innehåller många skrivningar som gör etableringen omöjlig att förena med kommunens antagna mål. Nedan bara några exempel ang småvatten och tystnad.

11. Myllrande våtmarker

Nationellt miljökvalitetsmål

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Nuläge

Ett stort antal växter och djur är beroende av våtmarker. Många av de utsatta arterna hotas framför allt av förändringar i sina livsmiljöer. Därför behöver många olika typer av våtmarker skyddas, återställas och skötas.

Östra delen av Lindesbergs kommun har en ovanligt hög koncentration av myrmarker och är ett av länets myrrikaste områden. Inom detta område är Getapulien (Stormossen och Spelmossen), Hällabomossen och Hafallsmossen utpekade i Myrskyddsplan för Sverige 2007. Områdena utgör ett större komplex av flera olika våtmarkstyper som dessutom är relativt opåverkade av människan. I dessa områden är ensligheten, tystnaden och vildmarkskänslan påtaglig och i Hafallsmossen finns starka populationer av sällsynta och hotade fjärilsarter. På flera av mossarna finns ett förhållandevis rikt fågelliv med nyckelarter som t ex ljungpipare och trana, även orrspel förekommer. Länsstyrelsen beslutade 2009 om bildande av naturreservat i Getapulien och Hällabomossen..

Småvatten är en typ av miljö som hyser en mångfald av arter. Fisktomma småvatten kan vara de art- och individrikaste sötvattensmiljöerna man kan hitta. De utgör livsmiljöer för grodor och salamandrar samt för ett stort antal växtarter och vattenlevande småkryp som sländlarver och dykarskalbaggar. Lite större småvatten är av stor betydelse för fåglar och däggdjur som här kan finna skydd, föda, viloplatser och vatten att dricka. Få inventeringar har hittills gjorts i och av småvatten. Dessvärre har många småvatten försvunnit genom den omfattande utdikning och uppodling som skett av det svenska landskapet. Detta har medfört att många djur- och växtarter som är knutna till småvatten är hotade idag. Kommunen har många sjöar och vattendrag, men få småvatten. Insatser för att bibehålla och restaurera småvatten kan därför behövas.

18

Principer för myllrande våtmarker

  • Lindesbergs kommun ska i sin planering löpande bevaka att biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla våtmarker inte skadas vid exploatering av mark eller annan verksamhet.
  • Kommunen, de kommunala bolagen och arrendatorer ska i skötsel och anläggning iaktta stor försiktighet i våtmarker och småvatten.
  • Dikning och kalkning av våtmarker ska undvikas.Lokala miljömål för myllrande våtmarker1. Öka antalet skyddsvärda våtmarker/småvatten i kommunen från läget 2008. Omskrivet regionalt målÅtgärder för myllrande våtmarkerA. Arbeta för att restaurera/anlägga två våtmarker/småvatten före 2015. Delmål 1

15. God bebyggd miljö

Nationellt miljömål

Tystnad är en kvalitet som vi måste värdesätta och värna i vårt samhälle. Tillgången till tysta områden minskar. Det är lätt att förstöra en tyst miljö, genom att infrastruktur byggs ut eller att annan exploatering sker. I natur och friluftsområden dit man söker sig för rekreation och avkoppling är i princip alla ovidkommande ljud störande. Kraven på bullerfrihet varierar mellan olika områden beroende på vilken typ av område det är och till vad det används. För att i planeringen kunna värna tillgången till tystnad och bullerfrihet behövs ett planeringsunderlag. När det gäller stora obetydligt påverkade områden är kommunen enligt miljöbalken ålagd att så långt möjligt skydda dem mot åtgärder som kan skada naturmiljön eller påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Med stora obetydligt påverkade områden avses stora oexploaterade områden där naturvärden finns bevarade. För att få ett bra planeringsunderlag för den framtida mark- och vattenanvändningen kommer en inventering och avgränsning av tysta områden och stora opåverkade områden att göras.

Recommended Posts