Gammelbo 30/1 2021 !

Från: Mats Lagerman Gammelbo 722 Erikslund 711 98 Ramsberg

Till : Sveaskog koncernledning :

t.f VD Per Matses

per.matses@sveaskog.se

Bolagsjurist Oskar Meidal

oskar.meidal@sveaskog.se

Vindkrafts ansvarig Tomas Fransson

tomas.fransson@sveaskog.se

Eolus Vind AB / Caroline Enebrand

Ni får detta brev till edra respektive e-post adresser från undertecknad folkvald politiker (obunden) i Lindesbergs kommunfullmäktige. !
Synpunkter på den av er planerade / upplåtna marken till vindkraftsparken invid sjön Norrmogen. Eolus Vind AB – Er affärsidé grundar sig på att locka markägare till arrendeavtal där markägaren erbjuds en procentsats av vindkraftverkens intäkter. Lockande och särskilt lockande för markägare som allt som ofta sliter som galärer för att få gröna siffror på sista raden, och tyvärr i vissa fall ej bryr sig om konsekvenser. !

Ni anger ett antal VIKTIGA faktorer som markägaren bör ha i åtanke inför deras intresse anmälan – Några är: Vindläget / Här borde projektet Norrmogen överhuvudtaget aldrig satts på pränt då det torde finnas MYCKET mycket lämpligare och vindsäkrare platser inom landets gränser. !

Samhällsintressen / Här anger ni att det måste finnas ett visst avstånd till bostäder och finnas möjlighet att samsas med andra intressen, om djur och naturliv. Jag är tämligen övertygad om att ni blir varse om ett flertal tydliga, sakliga, oroliga människor som ser sitt närområdes livskvaliteter hotade i svarsinlagor.

Mitt högst personliga budskap till er är – Nej tack, ni är ej välkomna att våldföra er på min/vår naturmiljögenom ert storskaliga vindkrafts projekt i min/vår by och bygd. Sveaskogs koncernledning – Efter samtal med en av edra vindkrafts ”sakkunniga” fick jag tyvärr diffusa svar på några frågeställningar vilka jag härmed begär tydliga svar på:

1. Ert affärsmässiga förhållande till vindkrafts exploatörer angavs till ett ”hundratal avtal”, jag önskar ett numerärt svar på antal avtal per senaste bokförda datum där avtalspartners namn och säte anges.

2. Totala antalet vindkraftverk som i nuläget står på ”våra” Sveaskogs marker.

3. En i nuläget uppskattad volym inrullande nya vkv´s avtal med antal vindkraftverk.

4. Enligt uppgift så är det er bolagsjurist som ansvarar för utlämning av ert regleringsbrev alternativt ägardirektiv – Tager tacksamt emot all aktuell text / skrivning som berör Sveaskogs engagemang och aktiva arbete kring vkv etablering å vårt bolag som ni är satta att vårda,underhålla och förvalta.

Ser tacksamt fram emot svar på ovan fyra punkter. !! Med vänliga vinterhäslningar från Bergslagsskogarna.

Mats Lagerman

Svara gärna till såväl arbets som privat mail adresser :

mats.lagerman@lindesberg.se , mats.lagerman@telia.com !

Recommended Posts