“För att ekosystemen på land ska fungera behöver vi bevara och skydda arternas livsmiljöer. Genom att etablera ett verkligt hållbart nyttjande samt skydda och förvalta de för naturvårds- ändamål mest värdefulla områdena och restaurera ekosystem och bestånd av arter som är alltför hårt utarmade, kan en grön infrastruktur skapas.”

Vi delar intressen med Naturskyddsföreningen som de formuleras i dokument och aktiviteter. Nf lyfter fram hållbar framtid och värnande av naturmiljöer, hotade arter, ljud- och ljusnedskräpning i landskapet. Viktigt att vi utvecklar ett samarbete som stärker argumentationen.

Recommended Posts