Skogs- våt-och impedimentmarkerna

I området har arter som signalerar skogar med höga naturvärden samt rödlistade arter noterats. Exempel på signalarter som tidigare har noterats är: Ullticka, skrovlig taggsvamp, vedskivlav, motaggsvamp, fjällig taggsvamp, liten spiklav, grynig blåslav, långfliksmossa, vedticka, tallticka, garnlav, dropptaggsvamp. Av dessa är motaggsvamp, skrovlig taggsvamp, garnlav och tallticka rödlistade som NT (Nära hotade).  (Linn Svensson, inventerare, forskare, specialist varg, Grimsö Forskningsstation)

Betesmarkerna

För att detta ska kunna hävdas i framtiden krävs att det småskaliga jordbruket kan överleva vilket i sin tur förutsätter en kombination av försörjande verksamheter. Besöksnäringen kan inte attrahera om området är attraktivt utan exploateras för vindindustri. Därmed berövas istället bygden möjlighet att utveckla sin mest värdefulla potential.Ängs- och betesmarksinventeringen
Objektrapport
4C6-QMQ
Rävnäs 1
Skyddsvärda/hotade arter

Fältgentiana

Fältgentianan har minskat kraftigt i hela sitt utbredningsområde. Tillbakagången hänger överallt samman med upphörd hävd eller gödsling av naturliga fodermarker. I Fennoskandia är fältgentianan en av de gräsmarksväxter som minskat mest, och den är idag ytterst sällsynt i Danmark och Finland. I Uppland har den förlorat omkring 90% av sina lokaler sedan 1945. Bidrag till skötsel av värdefulla gräsmarker dämpade tillbakagången under 1990-talets första hälft, men på senare år har många små gårdar med gentianor upphört med djurhållning, delvis som en följd av systemet med mjölkkvoter efter EU-inträdet. På många lokaler finns bara ett fåtal individer.
Fältgentiana förekommer i huvudsak i ogödslade slåtter- eller betesmarker. Den är starkt knuten till de artrikaste gräsmarkerna, vilket tyder på att den är en god indikator på lång hävdkontinuitet. Detta styrks också av att fröbanken i de flesta fall tycks vara kortlivad, vanligen högst 3–5 år. Det finns dock enstaka indikationer på att fröbanken kan överleva 10 år eller mer. I södra och mellersta Sverige försvinner populationer oftast inom 5–15 år efter upphörd hävd.

Recommended Posts