Konflikt med Skinnskattebergs kommuns intressen.

Hela området NF1och F1 ligger i/gränsar till Malingsbo-Klotenområdet och är därför klassat som Tyst/Bullerfritt område. Det betyder att “inga nya ljudkällor med varaktigt samhällsbuller bör tillkomma inom eller i anslutning till området.” Översiktsplan Skinnskattebergs kommun. sid 26

Röda Jorden
“Etablering av vindkraft bedöms olämpligt inom och i anslutning till Röda Jorden.” sid 27.

Recommended Posts