• Vindkraftparken föreslås att placeras i omotiverad nära anslutning till befintlig bebyggelse som

används för både permanent och fritidsboende. Enligt Länsstyrelsens vägledning bör avståndet

mellan bostäder och vindkraftverk vara minst 1 kilometer1.

• Den kommer till stor del att ligga inom ett av länsstyrelsen utpekat område av riksintresse enligt 4

kap MB där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas vid

bedömning av tillåtlighet av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. För friluftsområden

där naturupplevelser och/eller tystnad betraktas som viktiga kvaliteter gäller 35 dBA som gräns för

högsta ljudnivå1.

• Den skulle även delvis komma ligga inom en av länsstyrelsen nyligen utpekat så kallad värdetrakt

(Handlingsplan

används för både permanent och fritidsboende. Enligt Länsstyrelsens vägledning bör avståndet

mellan bostäder och vindkraftverk vara minst 1 kilometer1.

• Den kommer till stor del att ligga inom ett av länsstyrelsen utpekat område av riksintresse enligt 4

kap MB där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas vid

bedömning av tillåtlighet av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. För friluftsområden

där naturupplevelser och/eller tystnad betraktas som viktiga kvaliteter gäller 35 dBA som gräns för

högsta ljudnivå1.

• Den skulle även delvis komma ligga inom en av länsstyrelsen nyligen utpekat så kallad värdetrakt

(Handlingsplan

Malingsbo-Kloten

Naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten är ett höglänt och kuperat barrskogsområde beläget i de centrala delarna av Bergslagen.

Naturvårdsområde

Malingsbo-Kloten är inte ett naturreservat utan ett naturvårdsområde, med ett betydligt svagare skydd för naturen än vad som är fallet i de flesta naturreservat. Därför pågår t ex ett aktivt skogsbruk inom Malingsbo-Kloten. Endast mindre delar av skogen är äldre skog med höga naturvärden. Några av de allra finaste gammelskogarna har därför skyddats genom att de ombildats till naturreservat, något som t ex är fallet med reservaten Södra Sandsjöåsen och Långa tjärnarna. Dessa reservat ingår inte längre i naturvårdsområdet, även om man vid en första blick på kartan kan få det intrycket.

Naturvårdsområdet sträcker sig även in i Västmanlands och Dalarnas län.

Malingsbo Kloten i Dalarnas län

Malingsbo Kloten i Västmanlands län

Utredning pågår

Naturvårdsområden kunde förr bildas med stöd av naturvårdslagen. Möjligheten försvann när naturvårdslagen och en del annan lagstiftning omarbetades och inlemmades i Miljöbalken. Eftersom naturvårdsområdet har en oklar status har Länsstyrelserna i Dalarna, Västmanland och Örebro nyligen initierat en process för att utvärdera Malingsbo-Klotens fortsatta behov av skydd och förvaltning.

Höglänt område

Området ligger på gränsen mellan de tre länen Dalarna, Västmanland och Örebro. I Örebro län ligger Malingsbo-Kloten inom Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. Området är av riksintresse för friluftslivet och skyddades 1981. Vanliga friluftsaktiviteter är skridskoåkning, skidåkning, fiske och jakt. Området ägs av Sveaskog AB som upplåter jakt och fiske, samt förvaltar området med avseende på anordningar för besökare. Huvuddelen av området ligger över högsta kustlinjen och domineras av moränklädda höjder, med mycket litet inslag av kala bergstoppar. Inom området finns källflödena till flera av Mellansveriges stora vattendrag och området är rikt på tjärnar och sjöar. Här finns också ett stort antal små och medelstora myrmarker.

Bergslagsbygd

Fyra århundraden av bergsbruk, järnhantering, jordbruk och framför allt skogsbruk har satt sin prägel på områdets vegetation och bebyggelse. Kalhyggesbruket dominerar dagens landskapsbild, men mindre delar av det gamla odlingslandskapet hålls fortfarande i hävd. Endast enstaka byggnader samt ruiner och andra lämningar återstår av bergsbrukets och järnhanteringens anläggningar.

Recommended Posts