Sämre miljö för pollinatörerna när tillväxten försämras. Förutom de vilda pollinatörerna försämras därmed villkoren för biodling. Chockerande läsning av Malin Crona i Tidskriften Sveriges Natur.

Kommissionen kritiserar Sverige för Natura 2020

  1. Lokal temperaturhöjning.
    Landbaserade vindkraftverk orsakar också lokalt negativa klimateffekter genom turbulensen bakom verken. Vingarna pressar varmare luft mot marken under sommarnatten, vilket höjer marktemperaturen (0,5-3,7 0C) och leder till minskad daggbildning och uttorkning.Kinesisk satellitstudie registrerade minskad vegetativ tillväxt över 9 km. Kinesisk statistik rapporterar 80 % mindre regn vid stora vindkraftindustriella anläggningar.

2. Indirekta klimateffekter

De allt högre verken genererar kraftiga egensvängningar, som överförs till horisontella markvibrationer och är mätbara över 20 km. (Rymdobservatoriet i Skottland kräver säkerhetsavstånd på 80 km. Vibrationerna kan också reflekteras mot berggrund och underliggande geologiska skikt (lerlager) för att nå markytan långt bort. De kraftiga infraljuden från höga ljudkällor (energipulser) penetrerar marken i lutande plan och ombildas till markvibrationer. Infraljud reflekteras också från atmosfäriska lager och når marken längre bort från ljudkällan. (Koreansk studie). Vibrationerna och infraljud orsakar egensvängningar i byggnadskonstruktioner som kan höja den invändiga ljudnivån med 2 dBA. (Tysk-grekisk studie). Redovisas ej i MKB.Ökade utsläpp av markbundet kol. Markvibrationerna komprimerar torvskikten i våtmarker och pressar ut surt lakvatten. Myrmarkerna innehåller 20 % av det globalt lagrade biologiska kolet, vilket syresätts och ombildas till CO2, metan och NO2.Markvibrationerna påverkar också skogarnas humusskikt och ändrar markens porositet, syre och kolbalans. Detta stör mikroorganismernas viktiga symbios med trädens rötter, som svarar för utbyte av kol mot näringsämnen och vatten. Rapport från SLU visar att framtida klimateffekter på organismernas mykorrhiza-systemkan hämma skogstillväxten i kalla klimat. Ett scenario visade en tioprocentig minskningav biomassan. Forskarna varnade för att en sådan förlust av tillväxt kan öka mängden kol i atmosfären. Bilaga”

CO2 utsläpp
Ny forskning (SLU) visar att provytor vid Knottåsens och Fäbodlidens forskningsstationer börjat släppa ut lika mycket CO2 som de tidigare absorberat ca 3-4 ton CO2/ hektar och år. Svampar kan ligga bakom de ökade utsläppen. Minskad återföring av CO2 från atmosfären. Laboratoriestudier visar att vibrationer förstärker växternas rotsystem på bekostnad av tillväxt i stammar och grenar, samt mindre blad- och barryta. Det leder till försämrad fotosyntes och minskad kolupptagning. ———–
Påverkan på ekosystemen medför indirekta klimateffekter genom lägre tillväxt. Vindkraftverk avger kraftigt lågfrekvent ljud som kan blockera insekternas vibrationella kommunikationssystem (< 60 Hz), vilket också leder till hämmad näringsomsättning och tillväxt.”

Recommended Posts