Möjlig påverkan på verksamheten för tre företag BeeScanning Global AB, The Swarm Global AB och Fribi HB. Vi har förvärvat mark vid Norrmogen i direkt anslutning till projektområdet. Vi har bedrivit honungsproduktion med över 100 bisamhällen i snart 50 år i området. Viktiga dragväxter inom vårt flygområde är lingon, blåbär, skogshallon, mjölkört samt inte minst ljung. Ljungen finns företrädesvis i öppna höjdområden och det oroar oss om bina kommer krossas av propellrarna när de flyger där eller om mikroplasterna enligt nedan kan påverka näringskedjan.För fortsatt utveckling av BeeScanning och The Swarm behövs ostörd miljö för att utveckla varroaresistenta bin och studera samverkan mellan pollinatörer och både vilda och odlade växter.

En vindkraftsexploatering skulle kunna hota den verksamheten och försvåra möjligheterna att etablera det forskningscenter som är vårt syfte. BeeScanning har finansierats via Jordbruksdepartementets program för landsbygdsutveckling, Europeiska Innovationsprogrammet och av Vinnova, stöd som skulle motverkas. Våra företag är även beroende av att besökare uppfattar området som attraktivt. Från riksväg 68 in till oss skulle landskapet domineras och förfulas troligen till stort men för oss. Vårt syfte är friska bin i friska landskap!

Recommended Posts