Fältgentianan har minskat kraftigt i hela sitt utbredningsområde, även om minskningen är mindre påtaglig i fjäll- och alptrakter. Tillbakagången hänger överallt samman med upphörd hävd eller gödsling av naturliga fodermarker. I Fennoskandia är fältgentianan en av de gräsmarksväxter som minskat mest, och den är idag ytterst sällsynt i Danmark och Finland. I Uppland har den förlorat omkring 90% av sina lokaler sedan 1945. Bidrag till skötsel av värdefulla gräsmarker dämpade tillbakagången under 1990-talets första hälft, men på senare år har många små gårdar med gentianor upphört med djurhållning, delvis som en följd av systemet med mjölkkvoter efter EU-inträdet. På många lokaler finns bara ett fåtal individer.

Fältgentiana förekommer i huvudsak i ogödslade slåtter- eller betesmarker. Den är starkt knuten till de artrikaste gräsmarkerna, vilket tyder på att den är en god indikator på lång hävdkontinuitet. Detta styrks också av att fröbanken i de flesta fall tycks vara kortlivad, vanligen högst 3–5 år. Det finns dock enstaka indikationer på att fröbanken kan överleva 10 år eller mer. I södra och mellersta Sverige försvinner populationer oftast inom 5–15 år efter upphörd hävd.

Fältgentiana

Kulturmiljö

Historisk typmiljö:By/ensamgård
Landskapet i relation till
äldre ekonomisk karta:
Liten ExploateringLiten Förändring av bebyggelseMåttlig Förändring av markanvändning
Fossil åker:1-5 st OdlingsrösenÅker på äldre ek. karta
Hägnader:
Byggnader:Jordkällare1.0 stStenDelvis gott skickÖvrig1.0 stBrädorGott skick
Övr. landskapselement:Dike/kanal>200 mDåligt skick Husgrund1 stDåligt skick 
Kulturväxter:FruktträdÖvrigt

Naturmiljö

Observera att skyddsklassade arter inte visas

Natura 2000 habitat:9.9 ha (6270, Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ)1.6 ha (9070, Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ)1.1 ha (ANNAN NATURTYP)
Betesmarkstyp:Bete
Kärlväxter:Blåsugamåttlig förekomstBrudborsteriklig förekomstBrudsporreringa förekomstDarrgräsmåttlig förekomstFältgentianaringa förekomstGråfibblaGökblomsterriklig förekomstGökärtHarstarrHirsstarrriklig förekomstJungfru marie nycklarmåttlig förekomstJungfrulinarterriklig förekomstKattfotriklig förekomstKnägräsmåttlig förekomstLiten blåklockaNattviolmåttlig förekomstOrmrotriklig förekomstPrästkrageriklig förekomstRevfibblaSkallreartermåttlig förekomstSkogsnävaringa förekomstSlåtterfibblamåttlig förekomstStaggriklig förekomstStor blåklockaSvartkämparSvinrotriklig förekomstVeketåg/knapptågringa förekomstVårbroddÄngsfryle/blekfryle/svartfrylemåttlig förekomstÄngshavremåttlig förekomstÄngsklockaÄngsviolÄngsväddriklig förekomstÄrenprisriklig förekomst
Vegetation:70.0 % Frisk10.0 % Fuktig10.0 % Torr10.0 % Våt
Mossor / Lavar / Svampar:
Träd och buskar
Hamlade träd
Hamling:   
Antal:   0 st.
Grova träd
Antal:   0 st
Värdefulla hagmarksträd och buskar
Antal:   3.0 st (varav 3.0 st dött/döende,0 st hålträd)
Arter:   Björkarter
Bryn:
Träd & Buskarter:Alarterringa förekomstAspringa förekomstBjörkarterringa förekomstEnringa förekomstGranringa förekomstHäggringa förekomstLönnarterringa förekomstRosarterringa förekomstRönnringa förekomstSalixarterringa förekomstSälgringa förekomstTallringa förekomst
Fauna:
Kronprojektion – träd:Halvöppet – halvslutet10.0%Inget-enstaka70.0%Slutet20.0%
Kronprojektion – buskar:Halvöppet – halvslutet10.0%Inget-enstaka90.0%Slutet0.0%
Vatten:Bäck:>200 mStrand – limnisk:>200 m
Markförhållanden:Ingen – viss Stenbundenhet

Hävdsituation

Status:Ingen hävd0.0 %Svagt hävdad10.0 %Välhävdad90.0 %
Påverkan av
produktionshöjande åtgärd:
Ingen påverkan90.0%Svag påverkan10.0%Tydlig påverkan0.0%
Annan påverkan:

Recommended Posts