Bill Wahlgren                        2020-12-13
Gammelbo 460                     Eolus Vind AB
711 98 Ramsberg                          c/o Caroline Enebrand Daun

Norrmogens Vindkraftsprojekt Lindesbergs kommun

Luftrummet föreslås bli exploaterat i vår omedelbara närhet. Vår hembygds skogslandskap skall utnyttjas för produktion av el. Sveaskog är medexploatör och har ekonomiska intressen i projektet. Dessa pengar kommer inte oss tillgodo som bor här och i kommunen. Lika lite som Sveaskogs skogsvinster gör det. 

Vindkraft ger miljövänlig el! Ja, jämfört med elproduktion med fossila bränslen. Vi förenklar om vi tror att inte vatten- och vindkraft  påverkar miljön på ett uppenbart negativt sätt. Samerna kan berätta om vad utbyggnaden av älvarna har betytt för deras näring, renskötseln och även jakten och fisket. Industriskogsbruket (Sveaskog) bedrivs även där exploaterande utan att ta tillräcklig hänsyn till rennäringen. Nu anläggs även storskalig vindkraft i de norra landsdelarna. 

Landsbygden skall leva! Ett mantra som varje människa har lärt sig upprepa. Politiker inte minst. Någon har försökt sig på att säga HUR den skall fås att leva men mycket lite har gjorts. Ett antal vindkraftverk ger oss inte vår skola tillbaka i Ramsberg. Vi behöver arbetstillfällen nu och i framtiden genom att uthålligt bruka de tillgångar som finns i vårt landskap – skogen, vattnet och det småskaliga jordbrukandet som ger liv och öppenhet i landskapet och inte minst en utvecklad naturturism. Ett levande kulturliv följer med ett i allt fungerande lokalsamhälle.

Landskapsbilden 

Ett antal vindkraftverk 200-250 meter höga är ”högst opassande” i vilket skogsområde de än placeras. Därför  skall ingen möda sparas när planeringen av projektområdena  görs.

Spontant upplever vi i Rävnäsvägens samfällighetsförening (väg från  Gammelbo by till vägkorset vid Glifsån ) att projektområdet ligger för nära oss. Vi förvånas över att Sveaskog så lättvindigt pekar ut området som lämpligt för elproduktion medelst vindkraftverk. Sveaskog synes mig vara okunnig om de värden som området faktiskt har. Se nedan. Bolaget har mig veterligt inte haft någon kontakt med oss i vägsamfälligheten eller någon av byborna. 

Tre större sjöar finns från Ramsberg ner till Nyhammar. Den i mitten, Norrmogen, ligger rakt söder om Rävnäsvägen och Gammelbo by. Detta sjösystem kantas av en levande jordbruksbygd inkluderande en större egendom, Gammelbo Gård från 1600-talet. 

Om Du sitter i båt på Norrmogen eller kommer i bil över Gammelbo gårds ägor ser Du skogslandskapet höja sig i norr och i nordost. Mickelsberget  och  Flyberget i norr , Rönningberget i nordost och Dammsjöhöjderna i öster dominerar Ditt synfält. Vindkraftverken på dessa höjder är onaturliga element som inte hör hemma här i ett av Länsstyrelsen utpekat område av Riksintresse för turism och det rörliga friluftslivet.

Norrmogen tillsammans med Sörmogen (nedströms) och Glien uppströms, alla med god vattenkvalitet, är mycket viktiga landskapselement med stor betydelse för bygden. Detta tillsammans med skogklädda berg och åsar och de brukade markerna runt sjöarna är vårt landskap – en helhet och en miljö vi inte vill mista.

Vindkraftverken på dessa höjder är onaturliga element med en stor negativ påverkan på det livsrum där vi tillbringar en stor del av vår fritid  för motion bl.a. cykelstigar, svamp och bärplockning. En välbekant närmiljövars ekosystemtjänster vi inte vill gå miste om. Skogsnaturen med alla sin omväxlande ljud och tillstånd ger våra sinnen avkoppling, möjlighet till återhämtning och inspiration 

Naturmiljö och naturvärden

I Torskbäcken finns förekomst av bäcköring och bäcknejonöga vilket gör bäcken till en nyckelbiotop. Denna bäck påverkas i ett tidigt skede av utbyggandet av vägnätet och av transporter till och från området. I Länsstyrelsens T-län ”Handlingsplan för grön infrastruktur” del C kan läsas om vikten av att hålla de få vattendrag intakta som innehåller hotade arter i limniska miljöer. 

Torskbäcken och Dammsjöbäcken rinner ut i sjön Norrmogen. Sjön har ett omtalat bra sportfiske med fångst av storabborre, gös och gädda i första hand. Nämnas bör att den mindre laxfisken Nors  (Osmerus eperlanus) förekommer, vilket ger ytterligare en kvalitét åt sjön.

Det västra området med preliminärt placerade fem (5) vindkraftverk ligger i ett område från vilket grundvattnet i våra brunnar kommer. Där skall också byggas vägar och annan infrastruktur vilket inte utesluter att grundvattenströmmarna kan påverkas. 

Inom området finns skogsbestånd som innehåller höga naturvärden bl a.Mickelsberget,  även om signal- och hotade arterna är få. Dock finns där tallticka just för att förekomsten av äldre tall över 130 år är betydande. Där finns även tallar som är över 160+ år – dessa åldriga tallar får inte avverkas i södra Sverige. Mickelsbergets värde ökar emellertid när man vet om den brist vi har i våra skogar av denna naturtyp – produktiv hällmark på grunt och tämligen grunt jorddjup bevuxen med i huvudsak olikåldrig tall, mestadels av hög ålder.  Mickelsberget är ett iögonfallande landskapselement i vår bygd.

Ett granbestånd om ca 2 ha mellan Ormpussen och kraftledningen är också olikåldrigt med en del som är ca 130 år gammal. En del i väster om 0.7 ha, som avsatts tidigare, är ett blandbestånd som är avsevärt äldre. I anslutning till granbeståndet i en mindre myr om 0,5 ha växer orkidén mossnycklar (D. Sphagnicola) sällsynt på blöta näringsfattiga myrar.

Ett 120-årigt blandbestånd mellan kraftledningen och Spelbomossen innehåller en myckenhet av död ved samt garnlav och tallticka. Området är klassad som en naturvärdeslokal med vissa nyckelbiotopkvaliteter. Slutligen kan nämnas att Dammossen nordost om Dammsjön är en del av ett större våtmarksområde som sträcker sig ända ner till Riksväg 68 i sydost.

Flyttfågelsträcken

Vindkraftverken kommer att hindra de flyttfågelsträck som under våren till stor del rastar i och kring Norrmogens och Morskogas fågelsjös åkrar och ängar. De flockar som väljer att fortsätta utan rast träffar också på vindkraftverken på åsarna och bergen norr om sjön. Tranorna tvingas att med termikens hjälp cirkla sig mer än 200 meter ytterligare för att komma över och förbi rotorbladen. Vi inkräktar på deras luftrum och försvårar deras flyttvägar. Svanar, gäss och andra flyttfåglar tvingas att flyga mellan vindkraftverken. De riskerar livet!

Vi i Rävnäsvägens samfällighetsförening och alla övriga innevånare i vår natursköna trakt  vill fortsatt lyssna in våren till tranors rop, sångsvanarnas sång och de olika gässens läten på sin väg till häckningsplatserna i norr. 

Slutsats. 

Vi är mycket tveksamma till lämpligheten av det föreslagna projektet på grund av:

  1. Närheten till oss boende
  2. Påverkan på Landskapsbilden
  3. Påverkan på naturmiljön och naturvärden.

Rävnäsvägens samfällighetsförening boende utefter Rävnäsvägen motsätter sig därför byggandet av en vindkraftspark i vårt direkta närområde.

För styrelsen Rävnäsvägens samfällighetsförening

Bill Wahlgren ordf.

Recommended Posts