Kulturlandskapet i dalgången Glien, Norrmogen och Sörmogen är vackert och har unika kvaliteter som utvecklats under hundratals år. Liknande kan endast återfinnas på ett fåtal platser i Örebro län. Ett inbjudande möte mellan jord- och skogsbruk, sjöar och strömmande vatten. Gränslandet mellan mälardalen och norrlandsterrängen som reser sig från 100 till 400 m.ö.h. Högsta kustlinjen markeras med ursvallade sluttningar och nedan sedimentära jordarter längs vattendragen. Ett levande småskaligt jordbruk och en oexploaterad miljö där spår av järnhanteringen finns i landskapet.
De naturliga förutsättningarna med tre klimatzoner på en begränsad yta skapar den stora variationen och mångfalden av livsformer i ett landskap typiskt för Bergslagens skönhet.
Det som är områdets unika värden och själva grunden för en attraktiv framtid skulle berövas bygden, regionen, landet. Ett oerhört svek mot vår historia, våra barn, allas barn!

Områden nedanför högsta kustlinjen har sediment efter att ha varit havsbotten.

Recommended Posts