Flodpärlmussla

Flodpärlmusslan är rödlistad och en starkt hotad art i hela Europa med mellansverige som kärnområde.

Forsåns naturreservat ca 3 km öster om vindindustriområdet är skyddat pga den rödlistade flodpärlmusslan. Musslor används som miljöindikatorer eftersom de ansamlar partiklar. Mikroplaster som släpps ut från vkv absorberar miljöskadliga kemikalier vilket har visats ha synergistiska effekter i akvatiska miljöer.

Torskbäcken (Torsbäcken)

Avvattnar större delen av exploateringsområdet. Vattendraget har inventerats och klassats som “god ekologisk status” med riklig förekomst av strömlevande öring. Förekomsten av öring, inga vandringshinder, flodpärlmussla och flodkräfta konstaterad nedströms indikerar behov av närmare inventering.


Recommended Posts