Placeringen är ofördelaktig ur energisynpunkt. Enligt vindbrukskollen är 8 av 11 kraftverk projekterade där medelvinden på 110 meters höjd är 5,6-7,0 m/s. Tre i medelvind 7,0-7,5 m/s.

Område för riksintresse för vindbruk har kriteriet minimum 7,2 m/s.
Optimal vind är 12 m/s. Om vinden minskar från 12 till 6 m/s återstår endast endast en åttondel av energin. Se förklaring nedan.

  • Citat från Mats Lundberg
    Om vindens inneboende kraft finns mycket att säga. Luften väger ca 1,2 kg per kubikmeter. När luften sätts i rörelse innehåller vinden rörelseenergi. Vindkraftverken omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk energi genom att sätta snurr på propellern som driver en generator. Givetvis förbrukas en del av vindens rörelseenergi i den processen varför vindhastigheten minskar med 30 – 40 %. Det medför att VKV, som står bakom andra VKV utvinner mindre el än det/de som står framför. Inte nog med det. Vid vindens passage genom propellerns svepta yta uppstår virvlar i vinden = turbulens. Turbulens försämrar propellerns möjlighet att utvinna den energi, som egentligen finns i vinden vid en viss vindhastighet. Verkningsgraden blir sämre. mycket sämre. Turbulensen bakom ett VKV består över tiotals kilometer, som regels år VKV placerade mycket för tätt för att kunna fungera bra. De placeras för tätt för att vägnätet och dragningen av elkablar inom VKV-parken blir kortare och mindre markyta behöver tas i anspråk, Turbulens orsakas även av landskapet framför VKV. Öppna fält blandat med skogsdungar, kullar, sjöar, bergstoppar skapar även turbulens och även att vindens hastighet och riktning ändras mest hela tiden. Det medför att vindkraftverkens propeller ofta står snett mot vindriktningen och då försämrar detta verkningsgraden.
  • När vindkraftsparker presenteras talas om installerad effekt Megawatt och hur många tusen bostäder denna effekt kan försörja. Det låter bra inte minst när anläggningen skall säljas till någon AP-fond eller annan kapitalförvaltare, som inte vet ett smack om den installerade effekten aldrig kommer att kunna uppnås.. Den installerade effekten kan under optimala vindförhållanden i ett helt platt och jämnt landskap erhållas vid vindhastigheter över 12 m/sekund. Vad händer med om den blåser hälften 6 m/s. På grund av att energin i vinden är beroende av volymen så är förhållandet mellan vindhastighet och energiinnehåll “kubiskt”. Dvs. Om vindhastighet dubbleras ökar energiinnehållet 2 x 2 x 2 = 8 gånger. Om vindhastigheten ökar tre gång ökar energiinnehållet 3 x 3 x 3 = 27 gånger. Om vindhastigheten i stället minskar inträffar motsatsen. Från 12 till 6 m/s återstår en åttondel av energin och från 12 till 4 m/2 återstår en tjugosjundedel. UNDER IDEALA FÖRHÅLLANDEN, som i praktiken aldrig föreligger. Om vindhastigheten pendlar mellan 3 och 6 m/s måste propellern drivas runt med anpassad hastighet för att kunna fånga upp energin när det blåser så pass mycket att vinden orkar dra runt propellern. Den el som behövs för detta arbete och för att vrida tornet efter växlingarna av vindriktningen tas från nätet, inte från VKV. Hur stor den energiförbrukningen är redovisas aldrig i ansökningshandlingarna eller i VKV-statistiken. All information, som gäller utbyggnad av VKV är ofullständig mycken information är osann.

Recommended Posts