Området är olämpligt med hänsyn till risken att skada flera populationer av fladdermusarter.

Gammelbo vid Norrmogens tillopp från Glien, västra delen av exploateringsområdet, har vid inventering, se nedan, befunnits ha rika bestånd och även möjliga kolonier av fladdermus. Miljöerna mellan sjön och området är typiska biotoper för fladdermöss.
Fladdermöss dödas när de jagar insekter som dras till kraftverken. Ett flertal studier av problematiken pågår. Problemet kan leda till att kraftverken måste stoppas under sommarhalvåret de tider i skymning och gryning när temperatur och vindförhållanden gör att fladdermössen jagar.

“Fladdermössen är ur många aspekter hotade. Sex av de minst 14 arter som förökar sig i landet är rödlistade. Faktorer som odlingslandskapets omvandling, utdikning av våtmarker och tillgången på grova lövträd antas ligga bakom en minskning av flera fladdermusarter. Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige och Sverige har undertecknat ”Överenskommelse av skydd av bestånd av europeiska fladdermöss” (SÖ 1993:30).”
“Gemensamt för de artrikaste områdena är att de hyser bestånd av äldre lövträd företrädesvis i form av ädellövskog med gläntor; halvöppen naturbetesmark; ängar eller något förvildade parker. Vidare är landskapet varierat och mosaikartat med direkt närhet till vatten och äldre byggnader. Som exempel kan nämnas den artrikaste lokalen, Karlslund, som är en perfekt lokal för fladdermöss. (Gammelbo har även flertalet karakteristika, reds anm) I miljön ingår ett vattendrag, herrgårdsbyggnad, parkmiljö, en större damm, luckig blandskog och ädellövskog, solitära lövträd, gott om brynzoner och rikligt med grova hålträd. Sammantaget ger detta en god födotillgång under hela året, föda och skydd vid olika vindriktningar, bra övervintringslokaler och goda möjligheter att etablera yngelkolonier.”

  • Skyddsvärda arter (från Inventering H. Ignell 2005)
    • Fransfladdermus som är rödlistad och klassas som sårbar har observerats vid inventering i avrinningsområdet nedströms Norrmogen.
    • Tre arter av fladdermöss har observerats vid inventering i Gammelbo. Långörad-, Nordisk- och Vattenfladdermus.

Recommended Posts