Om ljud, föredrag av Alves-Pereira http://en.friends-against-wind.org/health/infrasound-and-lfn?fbclid=IwAR1iqtqOg9MdkSrW9ufQPhNqOLPAF2gdzFUDWRDd_d_XzviprUuYmPT71-0

Kartan föreställer utbredning av ljud i enheten dB(A) Vilket Pereira visar inte är en relevant måttenhet för frekvenser utanför det hörbara. Även de icke hörbara tryckvågorna innehåller energi som kan påverka organismer på stora avstånd. (Jämför med icke synlig strålning)

De roterande bladen skapar flera olika typer av ljud dels konstanta av friktionen mot luften men också rytmiska som uppstår av ljudets förstärkning när ett blad passerar tornet. Ljuden är dels högfrekventa hörbara med en utbredning som kan uppfattas på 750-1000 meters avstånd beroende på väderförhållanden. 40 decibel anses motsvara ljudet från ett kylskåp. 35 db är satt som gräns i vissa fall i naturområden där man kan kräva tystnad. Lågfrekventa ljud, basljud, 20-200 Hz, kan inte uppfattas med hörseln men uppfattas av kroppen och sprids på stora avstånd upp till 15 km.
En omfattande genomgång av Åke Wikström finns här https://vildavastra.se/snurrigt/2020/05/09/vindkraftens-lagfrekventa-buller-en-kunskapssammanstallning/

“Sammanfattning buller

På grund av bristande kunskaper och avsaknad av uppföljning och utvärdering av erfarenheter finns det stora brister i de regelverk för buller som styr tillståndsgivning av vindkraftinstallationer i Sverige. Dessa brister drabbar landsbygdens miljö. Både människor och djur drabbas av bullerstörningar i långt större utsträckning än vad som presenteras i de miljökonsekvensbeskrivningar som upprättas inför beslut. Det är speciellt det lågfrekventa amplitudmodulerade ljudet som är orsaken till de flesta inrapporterade bullerstörningarna. Dessa bullerstörningar leder ibland till både fysiska och psykiska besvär. 

Internationella studier pekar ut lågfrekvent amplitudmodulerat ljud som huvudorsak till bullerstörningar. Enligt dessa studier kan man heller inte avfärda risker för skadlig inverkan på människors hälsa. Internationella studier har också identifierat några orsaker till att denna ljudtyp genereras av vindkraftverk. Ljudtypen dämpas lite i atmosfären vilket medför att den är hörbar på långt avstånd från vindkraftverken, ända upp till 5-10 km. Man konstaterar att man för närvarande saknar kunskaper för att kunna förutsäga när denna ljudtyp uppkommer.. Det är en ljudtyp som inte beaktats tillräckligt vid forskning om ljud från vindkraft och inte heller i de regelverk som styr vid tillståndsgivning. Detta är mycket allvarligt och krav har ställts på ett moratorium i fortsatt utbyggnad av vindkraft till dess att man kunnat säkert kunna identifiera orsaken till denna typ av ljud och metoder att påverka detsamma. 

Fortsatt utbyggnad i vetskap om att problem med lågfrekvent amplitudmodulerat ljud förekommer innebär ett brott mot Miljöbalkens hänsynsparagraf , 2 kap §2.

/ Åke Wikström

Recommended Posts