Torskbäcken (Torsbäcken) har hela sitt avvattningsområde inom vindindustriområdet. Från inventering framgår

“Lokal med fint öringhabitat. Resultatet visar att vattendraget har ett självreproducerande bestånd av öring. Då VIX-predikterad täthet ligger något högre än (14,3) med den som erhölls från elfisket på totalt 11 öringar per 100m2 visar att VIX-klassningen fungerar bra för lokalen. Sammantaget bedöms den ekologiska statusen (God) baserad på VIX vara representativ för lokalen.”

Torskbäcken är helt oreglerad. Faunan gynnas av en rik variation på vegetation från barrskog, lövskog och hävdade betesmarker.

Hot:
Skogsbäckar är ofta hotade biotoper pga den ändrade markanvändningen samt i samband med byggande av körvägar i skog, anläggning av vägtrummor, kalavverkningar. Anläggningsarbeten för 11 st fundament á 1000 kubikmeter betong och armering innebär transporter av 2500 tunga transporter, breddning av skogsbilvägar.

Mikroplaster: Deposition av mikroplaster med ca 1g/kvadratmeter och år är inte utrett om och hur det kan påverka de vattenlevande organismerna.

Recommended Posts