16-12-2020

Ernst Witter

Gammelbo 454 Eolus Vind AB

711 98 Ramsberg c/o Caroline Enebrand Daun

Norrmogens Vindkraftsprojekt Lindesbergs kommun

Tack för tidigt informationsutskick angående ovannämnd projekt.

Jag förstår att det finns politiska mål att öka produktion av el från förnybara energikällor såsom vind. Jag är

dock förvånad över val av lokalisering av det tänkta vindkraftpark eftersom det finns uppenbara motstående

intressen:

• Vindkraftparken föreslås att placeras i omotiverad nära anslutning till befintlig bebyggelse som

används för både permanent och fritidsboende. Enligt Länsstyrelsens vägledning bör avståndet

mellan bostäder och vindkraftverk vara minst 1 kilometer1.

• Den kommer till stor del att ligga inom ett av länsstyrelsen utpekat område av riksintresse enligt 4

kap MB där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas vid

bedömning av tillåtlighet av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. För friluftsområden

där naturupplevelser och/eller tystnad betraktas som viktiga kvaliteter gäller 35 dBA som gräns för

högsta ljudnivå1.

• Den skulle även delvis komma ligga inom en av länsstyrelsen nyligen utpekat så kallad värdetrakt

(Handlingsplan för grön infrastruktur i Örebro län – kunskapsunderlag och åtgärder. Rapport

2019:12).

Gammelbo, i Ramsbergs socken är ett typiskt brukssamhälle som fram till slutet av 1800-talet hade

järnframställning som sin viktigaste näringsgren. Sen nerläggning av dessa verksamheter har befolkningen i

bygden successivt minskat. Ett viktigt skäl för de som nu har valt att bosätta sig här permanent eller ha ett

fritidsboende är den natursköna miljön och det vackra landskapet. Framtidsvisionen för Ramsbergs socken är

därför att ”bygga en framtid för bygden som tar vara på den unika miljön och vad den kan erbjuda av

livskvalitet och upplevelser. Kunskaperna att förvalta och utveckla detta finns hos både

”ursprungsbefolkningen” och nytillkommande, många med unika kunskaper inom områden av betydelse för

den angelägna utvecklingen av bygden. Det finns ett ökande intresse av upplevelser och för vistelse i naturen

hos besökande från olika håll. Mindre företag på orten som tar vara på dessa möjligheter och på olika sätt

utvecklar besöksnäringen finns redan och nya kommer att tillkomma” (Ramsberg en bygd i Bergslagen:

Lokal Utvecklingsplan. www.ramsberg.se). Detta är helt i linje med att Ramsberg socken ligger inom ett

område av riksintresse för turism och friluftsliv.

På grund av deras storlek upplever många moderna vindkraftverk som störande element i landskapet. Det

finns därför ett uppenbart intressekonflikt mellan den föreslagna vindkraftparken och lokala och riksintressen

för utveckling av turism och friluftsliv. Valet av föreslagna lokaliseringen är därför förvånande, inte minst

med tanka på Eolus’ samarbetspartner Sveaskog omfattande markinnehav där det finns potentiella alternativa

lokaliseringar för vindkraftparker där det inte finns lika uppenbara motstående intressen.

Med vänlig hälsning,

Enligt STEM Vindkartering 2011 ligger årsmedelvinden i området under 7 m/s vid 110 m vilket innebär att

området inte är utpekat av Energimyndigheten som särskilt lämpligt för elproduktion från storskalig

vindkraft. Enbart i Örebro län fanns det 2019 nio områden utpekade som riksintresseområden för vindbruk1

som därför kan vara lämpligare än det föreslagna området.

Ernst Witter

1 Vindkraft i Örebro län – en vägledning kring etablering. Länsstyrelsen i Örebro län, publ. 2019:19

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/planering-och-tillstand/vindkraftsplanering1/nationell-vindkartering/

Recommended Posts