Vår site handlar egentligen inte om vindkraft generellt men här finns information om hur vi kan påverkas lokalt och är därför relevant.
Flera av våra lokala verksamheter är beroende av normal vegetationsutveckling. Flera av våra skyddsvärda arter i både floran och fauna är beroende av normal nederbörd och temperaturer. 1700 vkv undersökta i 10 år. Bladyte-index minskade 14,5%. Chockerande effekter.

Figur 6. Blått lägre temperatur, rött högre temperatur. Marktemperaturen före och efter etablering av vkv. (Varje kryss är minst ett vkv)
A. Vindriktning dagtid är från sydväst. B. Vindriktning nattetid från sydost.
Observera hur området i nordöst växlar mellan mörkt rött och mörkt blått under dygnet vartefter vinden vrider sig. På läsidan stiger temperaturen.

Vindkraftverken bidrar till förhöjd nattemperatur, torrare jordar och sämre vegetationstillväxt.

Figur 7. Årliga variationen av fuktighet i marken. Beräknat genom att jämföra WFP (vkv) med NNWFP (område utan vkv). Perioden 2003-2014.

Figure 5. Visar minskande vegetationstillväxt efter etablering av vkv. GPP= Brutto primärproduktion NPP= Netto primärproduktion

(…)”För fågellivets del utgörs påverkan främst av kollisionsdöd samt undanträngningseffekter/habitatförlust. Till den senare kategorin hör bland annat att vegetation/habitat förändras vid projektering, men nu har kinesiska forskare även påvisat vindkraftparkers negativa effekter på vegetationstillväxt. Genom att undersöka satellitdata i form av vegetationsindex inom 9 km från ca 1 700 vindkraftverk under sommaren (juni–augusti) kom forskarna fram till följande:• Vindkraftparkerna hade en hämmande effekt på vegetationstillväxten; t.ex. minskade bladyte-index med 14,5 %, primärproduktionen sommartid med 8,9 % och den årliga nettoproduktionen med 4,0 %.• De viktigaste faktorerna var förändringar i temperatur och jordfuktighet.• Höjd nattemperatur medför utebliven kondens som hämmar tillväxten och produktiviteten hos underliggande vegetation. Ovanstående kan vara något att fundera över i samband med anläggning av vindkraftparker i skogs- och jordbruksmark.” 
https://birdlife.se/vindkraftverk-hammar…/ (https://www.facebook.com/groups/678327196180917?notif_id=1612094193674807&notif_t=groups_invite_confirmed_feedback&ref=notif Suzanne Fuchs)

Satellitobservationer av påverkan på marktemperaturen nattetid i IOWA

Recommended Posts