Ängs- och betesmarksinventeringen

Objektrapport

4C6-QMQRävnäs 1
Markslag:Bete
Areal:12.6 ha
Län:18 T Örebro län
Kommun:85Lindesberg
Församling:07Ramsberg
Inventeringsdatum: 2003-06-30
Jordbruksblock:66284782297
66284783145
66284783769
ÄoH:1885009
Inventeringsnoteringar:

Kulturmiljö

Historisk typmiljö:
By/ensamgård
Landskapet i relation till
äldre ekonomisk karta:
Liten Exploatering
Liten Förändring av bebyggelse
Måttlig Förändring av markanvändning
Fossil åker:
1-5 st Odlingsrösen
Åker på äldre ek. karta
Hägnader:
-
Byggnader:
Jordkällare1.0 stStenDelvis gott skick
Övrig1.0 stBrädorGott skick
Övr. landskapselement:
Dike/kanal>200 mDåligt skick 
Husgrund1 stDåligt skick 
Kulturväxter:
Fruktträd
Övrigt

Naturmiljö

Observera att skyddsklassade arter inte visas

Natura 2000 habitat:
9.9 ha (6270, Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ)
1.6 ha (9070, Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ)
1.1 ha (ANNAN NATURTYP)
Betesmarkstyp:
Bete
Kärlväxter:
Blåsugamåttlig förekomst
Brudborsteriklig förekomst
Brudsporreringa förekomst
Darrgräsmåttlig förekomst
Fältgentianaringa förekomst
Gråfibbla
Gökblomsterriklig förekomst
Gökärt
Harstarr
Hirsstarrriklig förekomst
Jungfru marie nycklarmåttlig förekomst
Jungfrulinarterriklig förekomst
Kattfotriklig förekomst
Knägräsmåttlig förekomst
Liten blåklocka
Nattviolmåttlig förekomst
Ormrotriklig förekomst
Prästkrageriklig förekomst
Revfibbla
Skallreartermåttlig förekomst
Skogsnävaringa förekomst
Slåtterfibblamåttlig förekomst
Staggriklig förekomst
Stor blåklocka
Svartkämpar
Svinrotriklig förekomst
Veketåg/knapptågringa förekomst
Vårbrodd
Ängsfryle/blekfryle/svartfrylemåttlig förekomst
Ängshavremåttlig förekomst
Ängsklocka
Ängsviol
Ängsväddriklig förekomst
Ärenprisriklig förekomst
Vegetation:
70.0 % Frisk
10.0 % Fuktig
10.0 % Torr
10.0 % Våt
Mossor / Lavar / Svampar:
-
Träd och buskar
Hamlade träd
Hamling:   -
Antal:   0 st.
Grova träd
Antal:   0 st
Värdefulla hagmarksträd och buskar
Antal:   3.0 st (varav 3.0 st dött/döende,0 st hålträd)
Arter:   Björkarter
Bryn: -
Träd & Buskarter:
Alarterringa förekomst
Aspringa förekomst
Björkarterringa förekomst
Enringa förekomst
Granringa förekomst
Häggringa förekomst
Lönnarterringa förekomst
Rosarterringa förekomst
Rönnringa förekomst
Salixarterringa förekomst
Sälgringa förekomst
Tallringa förekomst
Fauna:
-
Kronprojektion - träd:
Halvöppet - halvslutet10.0%
Inget-enstaka70.0%
Slutet20.0%
Kronprojektion - buskar:
Halvöppet - halvslutet10.0%
Inget-enstaka90.0%
Slutet0.0%
Vatten:
Bäck:>200 m
Strand - limnisk:>200 m
Markförhållanden:
Ingen - viss Stenbundenhet

Hävdsituation

Status:
Ingen hävd0.0 %
Svagt hävdad10.0 %
Välhävdad90.0 %
Påverkan av
produktionshöjande åtgärd:
Ingen påverkan90.0%
Svag påverkan10.0%
Tydlig påverkan0.0%
Annan påverkan: -